O Nas

Stowarzyszenie "Res Sacra Miser" powołane zostało decyzją założycieli w dniu 26 października 1998 roku. W przygotowaniu Statutu oparto się na ustawie Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z 10 kwietnia 1989r.) przyjmując cele, jakie przyświecają działalności tworzonego Stowarzyszenia. Po rozpatrzeniu wniosku w dniu 3 grudnia 1998r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu zarejestrował Stowarzyszenie.

Członkami Stowarzyszenia sa pracownicy DPS w Gościeradowie i DPS w Czachowie. Na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia wybrano pierwotny Zarząd w składzie: Tadeusz Sikora - przewodniczący, Lucyna Szczęsna - wiceprzewodniczący, Lidia Pilniak - sekretarz, Czesława Pieróg - skarbnik, Anna Trela - członek zarządu oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Wiesława Olech - przewodnicząca, Halina Klimek - członek, Elżbieta Spyra - członek. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia działają na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach wolontariatu, realizując cele statutowe.

W roku 2001 wpisano Stowarzyszenie do Krajowego Rejestru Sadowego.

Pierwszym zadaniem Stowarzyszenia było utworzenie i zarejestrowanie w Rejestrze Wojewody Lubelskiego NZOZ "Medop". Udało się to osiągnąć 17 września 1999r. Już w marcu 2000r. podpisano umowę z LRKCH na świadczenie usług rehabilitacyjnych. NZOZ "Medop" działa do dnia dzisiejszego, corocznie podpisuje umowy z NFZ na ambulatoryjne usługi rehabilitacyjne. Z zabiegów korzystają pacjenci z powiatu kraśnickiego. Limit zabiegów jest corocznie przekraczany. Tylko w 2005r. wykonano nieodpłatnie zabiegi na kwotę 4.063zł. Na cel rehabilitacyjny wychowanków DPS otrzymaliśmy również dotację z PFRON o/Lublin.

W celu szerszej integracji z Organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w 2000r. przystąpiono do Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki w Lublinie. Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w szkoleniach organizowanych przez LFOON-SW. Dzięki szkoleniom powstała strona internetowa SWON, DPS i WTZ w Gościeradowie. Stowarzyszenie promowało swoje osiągnięcia w programie "TĘCZA", transmitowanym przez Telewizję Lublin.

Poprzez inne działania, np. organiowanie imprez integracyjnych, kulturalnych czy sportowych, staramy się zapobiegać marginalizacji osób niepełnosprawnych. W roku 1999 była to dwudniowa impreza kulturalno-sportowa z okazji XX-lecia DPS w Gościeradowie i Międzynarodowego Dnia Dziecka. Od tego czasu systematycznie organizujemy cykl imprez integracyjnych, kulturalnych lub sportowych. Są to imprezy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Sportu, Powitania Jesieni, czyli Święto Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki oraz Wieczerza Wigilijna, tak oczekiwana przez osoby niepełnosprawne przez cały rok. W tym celu staramy siê o środki z PCPR Kraśniku, z Fundacji im. Stefana Batorego, z PFRON o/Lublin.

Staramy siê również o wsparcie dla osób pracujących z niepełnosprawnymi oraz dla rodziców osób niepełnosprawnych. Od 2004 do 2005 roku włącznie w działaniach tych pomaga nam PFRON o/Lublin z Programu PARTNER. Prowadzone są szkolenia dla pracowników i rodziców osób niepełnosprawnych. Z programu tego korzystają również osoby niepełnosprawne z WTZ w Gościeradowie - dla nich prowadzone są przez psychologa Grupy Wsparcia i Zespoły Aktywności Społecznej.

Na dalszy cykl powyższych działań, zawarliśmy obecnie porozumienie na 2 lata z Programem "PARTNER 2006" z PFRON o/Lublin na ogólną kwotê 68.384zł.

Realizowaliśmy ponadto w 2004r. projekt międzynarodowy. Otrzymaliśmy na ten cel dotacje z Programu "Wschód-Wschód" z Fundacji im. Stefana Batorego. Realizacja projektu polegała na szkoleniu 20 osób z Ukrainy z powiatu łuckiego w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym. Projekt trwał 5 miesięcy. Dotacja z Fundacji na ten cel wyniosła 47 tys. zł.

Rozpoczęliśmy również starania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, z działania 1.4, na szkolenie personelu merytorycznego z WTZ z woj. Lubelskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 390.298zł. Będzie trwał od czerwca 2006r. przez 13 miesięcy.

Oprócz działań z programów dotacyjnych, podejmowaliśmy i podejmujemy szereg innych przedsięwzięć równie ważnych. Na imprezach gminnych, powiatowych i wojewódzkich nieodp³atnie mierzymy ciśnienie tętnicze krwi. Dwukrotnie, wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gościeradowa, NZOZ "Refugium" oraz Wójtem Gminy Gościeradów włączyliśmy się do organizacji "Białej Soboty" dla ludności naszej gminy.

Założyliśmy konto dla poszkodowanej w wyniku błędu lekarskiego Kasi. Za zebrane fundusze przeprowadzono u dziewczynki pierwszą
z trzech operacji stawu barkowego w USA. Zdecydowano o dalszym zbieraniu funduszy na Konto "POMOC DLA KASI".

Ze składek członkowskich Stowarzyszenia zakupiono dla DPS w Gościeradowie:

  1. wagę lekarską
  2. części do komputera wraz z oprogramowaniem (program finansowo-księgowy i diety)
  3. dopłacono do zakupu drukarki
  4. wieżę
  5. cyfrowy aparat fotograficzny
  6. DVD
  7. dopłacono do zakupu samochodu dla WTZ na kwotę 18 tys. zł jako udział własny.

Dla DPS w Czachowie zakupiono:

  1. komputer
  2. sprzęt nagłaśniający
  3. Opłacamy również leki mieszkańców DPS

Za pracą i zaangażowanie na rzecz osób niepełnosprawnych 7 członków Stowarzyszenia i sponsorzy otrzymali dyplomy w Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki.

Członkowie Stowarzyszenia systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, aby nadal zdobywaæ fundusze na rzecz osób niepełnosprawnych i służyć im pomocą w zmieniającej się rzeczywistości.